SDCC Forms

Foirm Ghearáin Tionónta / Tenant Complaint Form

Eolas Ginearálta

General Information

Dearbhú Tionónta / Tenant Declaration Ní féidir an gearán a fhiosrú mura gcuirtear an fhadhb in iúl do do thiarna talún agus go bhfuil tréimhse réasúnta ama tugtha dó chun obair leasúcháin a dhéanamh. / Complaint cannot be investigated unless landlord has been contacted and been given reasonable time to carry out improvement works
Sonraí Tithíochta ar Cíos / Rented Property Details Mura bhfuil do Eircode ar eolas agat is féidir leat é a fháil trí Aimsitheoir Eircode a úsáid.

If you don't know your Eircode you can find it using the Eircode Finder.
Sonraí an Tionónta / Tenant’s Details
Sonraí Tiarna Talún nó Gníomhaire / Landlord or Agent Details
Sonraí an Ghearáin / Complaint Details Roghnaigh gach ceann atá riachtanach / Select each one that is necessary.
Dearbhuithe / Declarations

Toilím le bailiú agus próiseáil na sonraí a chuir mé ar fáil do Chomhairle Contae Átha Cliath Theas chun chríocha iniúchadh a dhéanamh ar Theaghais ar Cíos Príobháideach de bhun Rialacháin na dTithe (Caighdeáin do Thithe ar Cíos) 2019. Toilím agus tugaim faoi deara go bhféadfadh an fhaisnéis seo seoltar chuig Global Home Warranties Teo., Oifigigh Sláinte Comhshaoil an FSS agus an Bord um Thionóchtaí Conaithe de réir an dlí. Is féidir le Comhairle Contate Átha Cliath Theas agus gníomhaireachtaí eile úsaid a bhaint as chun a gcuid dualgaisí dlithiúil a chomhlíonadh. Dearbhaím go bhfuil an fhaisnéis seo cruinn agus fíor chomh fada is eol dom.


I consent to the collection and processing of the data provided by me to South Dublin County Council for the purposes of inspection of a Privately Rented Dwelling pursuant to the Housing (Standards for Rented Houses) Regulations 2019. I consent and note that this information may be shared/exchanged with Global Home Warranties Ltd., HSE Environmental Health Officers and Residential Tenancies Board in accordance with the law and may be used by South Dublin County Council and other agencies to carry out their legal obligations. I declare that the information provided is correct and true to the best of my knowledge.